Alkohol u spolujezdce už NE!

ZNĚNÍ ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU DO 31. 12. 2021

Doposud mezi jednu z povinností spolujezdce patřilo ustanovení § 9, odst. 1, písm. c):

„Neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla“.

To znamená, že když si batůžek dal pivko nebo sklenku vína, nebyl to z pohledu zákona žádný problém. Dá se říct, že pokud se nevylil tak, že by se nebezpečně vykláněl, padal z motorky nebo zásadním způsobem ohrožoval bezpečnost jízdy, nebyl to žádný problém.

Od 1. 1. 2022 však bude platit, že spolujezdec nesmí být ovlivněn ani alkoholem, ani jinou návykovou látkou!

ZNĚNÍ ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU OD 1. 1. 2022

Zákonem č. 365/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, byl do § 9 vložen nový odst. 8:

„Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzení ovlivnění přepravované osoby dle této věty jinou návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně. Přepravovaná osoba podle předchozí věty je povinna podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou.“

Další ustanovení z § 9 týkající se spolujezdce na motocyklu:

  • užívat za jízdy ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu, kterou má nasazenou a řádně připevněnou na hlavě;
  • při jízdě na motocyklu se musí nohama dotýkat stupaček a nesmí kouřit;
  • boční sezení na motocyklu je zakázáno;

zůstávají beze změny.

CO TO ZNAMENÁ?

Takže batůžci, od 1. ledna 2022 si při jízdě na motorce odpusťte alkohol či brčko, hrozí za to pokuta do 2000 Kč, a asi se shodneme, že tu dvojku bude lepší projezdit nebo ji propít, až motorku odstavíte.

Nemyslím, že by v praxi PČR nebo obecní policie cíleně kontrolovala spolujezdce, ale v případě nehody, kdy spolujezdec bude pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, by pojišťovna mohla mít problém s plněním.

Z dostupných zdrojů jsem zjistil, že tato novela vznikla zejména kvůli ožralům na "pivních kolech", ale bohužel se to vztáhlo na vše v jedné stopě, tedy i na motorkáře.

DALŠÍ ZMĚNY

Další změna se týká předjíždění, § 17 byl doplněn o odst. 6:

"Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m."

Cyklistu MŮŽETE s předepsaných odstupem předjet i v případě, kdy je na vozovce podélná čára souvislá (plná čára). Dvojitou plnou čáru však při předjíždění cyklisty přejíždět NEMŮŽETE.

V místech, kde je vyznačený ochranný nebo vyhrazené pruh pro cyklisty (nejsou tím myšleny pouhé cyklopiktogramy), řidič motorového vozidla NEMUSÍ dávat znamení a minimální boční odstup NENÍ stanoven.

Novinkou také je, že se doba vedení řízení o přestupku řidiče nebo provozovatele vozidla již nezapočítává do promlčecí doby u přestupku řidiče nebo provozovatele vozidla. Tzn., že protahováním řízení nebo obstrukcemi se už řidič nebo provozovatel vozidla potrestání nevyhne.

Další novinkou je, že přestupek "Neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě" je mimo pokuty odměněn i dvěma trestnými body navíc. Takže dávejte pozor, kde motorku ponecháte.

Ještě bych rád zmínil jednu změnu, která nesouvisí s novelou silničního zákona, ale jeho výkladu. Při kontrole není nutné předkládat zelenou kartu v papírové podobě, ale je možné ji předložit v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu. Takže stačí mít uložený mail od pojišťovny s přílohou karty ve formátu PDF nebo si kartu naskenovat či vyfotit.

Ministerstvo financí takto rozhodlo v případě řidiče, který nesouhlasil s pokutou za nepředložení papírové zelené karty, byť pojištění vozidla doložil fotkou karty v aplikaci WhatApp. MF opřelo svůj právní názor zejména o skutečnost, že zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla požadavky na podobu zelené karty výslovně nestanoví, protože zákonem použitá slova „předložit“, „vydat“ či „osvědčení“ jsou z hlediska podoby písemnosti neutrální a mohou se týkat jak listinné, tak elektronické podoby. Proto je třeba připustit předložení zelené karty i v elektronické podobě. Dále vzalo MF v úvahu, že zelená karta v listinné podobě nemá žádné zvláštní ochranné prvky, které by jakkoli zvyšovaly její průkazní funkci. Zelená karta předložená v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu má tedy podle rozhodnutí MF zcela rovnocennou průkazní funkci jako zelená karta v podobě listinné.

Já osobně si pro jistotu papírovou kartu nechávám někde v autě nebo v motorce, přece jen mobil se může vybít nebo přestat fungovat a policista není povinen čekat, než si mobil nabijete. Také při cestě do zahraničí má listinná podoba zelené karty jedinou průkazní jistotu.

 


Kdo by nevěděl:

Zelená karta už není zelená od 1. 7. 2020. Shodly se na tom státy EHP. Kartu si tak můžete sami vytisknout na bílý papír, nicméně název zelená karta zůstal.

Chystá se zavedení automatizované elektronické kontroly pojištění, v budoucnu nebudou zelené karty potřeba vůbec (mimo státy, které tento systém nezavedou).

Od roku 2025 nebude v Česku potřeba předkládat řidičský průkaz. To, že máte řidičské oprávnění, si policista bude moct ověřit na dálku v centrálním registru řidičů. Elektronická kontrola je technologicky možná už nyní (jako např. kontrola dálničních polatků podle RZ), musí však být změněna legislativa, což je u nás opravdu dlouhý proces...

Petr Žák
Petr Žák
Autor projektu Jednou stopou Českem, z.s.