Zásady ochrany osobních údajů

Tyto níže popsané zásady ochrany osobních údajů stanoví podmínky, za kterých spolek Jednou stopou Českem, z.s. (díle jen spolek) používá a chrání veškeré osobní údaje a další informace s tím souvisící, které mu poskytnete při používání jeho webových stránek nebo v rámci činnosti spolku.

Spolek je povinen chránit Vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoli požadavky na sdělení Vašich osobních údajů činíme při používání tohoto webu, i při jiných případných příležitostech vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i ochranu osobních údajů v naší společnosti. Tyto změny a doplnění pravidel ochrany osobních údajů pak aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste tyto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny změny našich zásad ochrany osobních údajů však hodláme provádět právě k posílení ochrany Vašich osobních údajů a ke zvýšení Vašeho komfortu při kontaktu s námi.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.  Pro účely komunikace se svými zákazníky, obchodními partnery, členy spolku, případně návštěvníky našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich smluvních povinností, nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování našich služeb,
či komunikace se zájemci o naše produkty a služby.

Ostatní osobní údaje, jako jsou například Vaše zájmy a preference, či informace o Vašich návštěvách našich webových stránek, pak shromažďujeme pouze s Vaším výslovným souhlasem. A tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

 

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů a provozovatelem webu https://www.jednoustopouceskem.cz/ je spolek Jednou stopou Českem, z.s., IČO: 09404121, se sídlem Příčná II. 888, 252 42 Jesenice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 73696, (dále jen „spolek“) který určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají.

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je předseda spolku, kterého může subjekt údajů v případě jakýchkoli dotazů, stížností kontaktovat na:

 • telefonním čísle: +420 604 889 143,
 • e-mailu: petr@jednoustopouceskem.cz,
 • osobně na adrese: Příčná II. 888, 252 42 Jesenice.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem spolek zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem jsou osobní údaje subjektů údajů společností zpracovávány.

Osobní údaje

(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje obchodního partnera:

·       jméno a příjmení,

·       pozice, společnost,

·       e-mail, telefonní číslo,

·       adresa,

·       logo.

·     Sjednání, uzavření a plnění smlouvy,

·     uvedení obchodního partnera v seznamu referencí.

·     Uzavření a plnění smlouvy,

·     oprávněný zájem společnosti na zajištění komunikace s obchodními partnery,

·     souhlas obchodního partnera.

Údaje nezbytné pro zasílání obchodních sdělení:

·       jméno a příjmení,

·       pozice, společnost,

·       e-mail, telefonní číslo.

·     Zasílání informací o nových službách či rozšíření služeb a jiných obchodních sdělení.

·     Souhlas udělený obchodním partnerem.

Základní identifikační a kontaktní údaje žadatele o účast na akcích spolku:

·       jméno a příjmení,

·       e-mail, telefonní číslo,

·       skupiny řidičského oprávnění,

·     Zajištění vstupu na akci,

·     registrace za účelem vstupu do prostor třetích stran.

·     Uzavření a plnění smlouvy,

·     souhlas žadatele.

Základní identifikační a kontaktní údaje žadatele o fotografování:

·       jméno a příjmení,

·       datum narození,

·       bydliště

·       e-mail, telefonní číslo,

·       fotografie.

·     Sjednání, uzavření a plnění smlouvy,

·     uvedení v seznamu referencí,

·     uložení v databázi za účelem podání nabídky na fotografování nebo zprostředkování.

·     Uzavření a plnění smlouvy,

·     souhlas žadatele.

Základní identifikační a kontaktní údaje žadatele o propagační materiály spolku:

·       jméno a příjmení,

·       bydliště,

·       e-mail, telefonní číslo.

·     Sjednání, uzavření a plnění smlouvy,

·     zasílání propagačních materiálů.

·     Uzavření a plnění smlouvy,

·     souhlas žadatele.

Z jakých zdrojů získává spolek osobní údaje?

Spolek získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od subjektů údajů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES), z profilů sociálních sítí a webových stránek.

 

Sdílí spolek osobní údaje s dalšími osobami?

Poskytovatelé služeb

Společnost využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, marketing a propagaci. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být společností předány určité osobní údaje subjektů údajů.

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům společnost využívá, prověřuje, aby zajistila, že poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů subjektů údajů. S těmito osobami má společnost uzavřené písemné smlouvy, v nichž se poskytovatelé služeb zaváží k ochraně osobních údajů a dodržení standardů společnosti pro zabezpečení osobních údajů.

Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností společnost sdílí nebo je společnost povinna sdílet osobní údaje subjektů údajů se třetími osobami, a to k výše uvedeným účelům a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • provozovatelé prostor, kde se konají akce spolku,
 • výrobci propagačních předmětů,
 • instituce, které zajišťují akce spolku.

 

Předává spolek osobní údaje do zemí mimo EHP?

Osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Jak jsou osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů subjektů údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům subjektů údajů je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Jak dlouho spolek osobní údaje uchovává?

 

Společnost uchovává osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů společnosti nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud společnost údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

 

Jaká jsou práva subjektů údajů týkající se zpracování osobních údajů?

Právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to především obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) stanoví zejména následující práva subjektů údajů:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány jejich osobní údaje a jaká jsou jejich práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany spolku, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud společnost neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je společnost už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud společnost neověří, zda oprávněné zájmy společnosti převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů společnosti;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz, pokud se subjekt údajů domnívá, že společnost porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

 

Dotazy a kontakty 

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte společnost poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Jednou stopou Českem, z.s.

Příčná II. 888, 25242 Jesenice
e-mail: petr@jednoustopouceskem.cz,
tel.: +420 604 889 143

 

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady společnost rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách https://www.jednoustopouceskem.cz/ v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

V Jesenici, dne 11. 8. 2020